Georges HOUGAERTS, Notaris te Tongeren

 

Georges HOUGAERTS

Notaris te Tongeren

 

Notaris Georges HOUGAERTS

de Tieckenstraat 7
3700 Tongeren
Tel. (012) 23.10.22
Fax. (012) 23.35.21

BV BVBA
BTW BE 0661872273
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

28 mei 2018

De wet bepaalt wie van ons erft en in welke volgorde dat gebeurt. Willen wij deze volgorde wat bijsturen, dan kunnen we een testament opstellen.

Je bent niet verplicht om je testament te laten opstellen door een notaris, maar dat is en blijft wel de meest veilige oplossing. Ben je nog van de ‘oude garde’ en wil je daadwerkelijk zélf je testament schrijven op een A4, dan kan dat naar Belgisch recht ook. Toch een paar aandachtspunten hierbij…

Een eigenhandig testament is een testament dat je als testator zelf opstelt en zelf neerschrijft. Het opstellen gebeurt daarbij met of zonder begeleiding van de notaris. Welk document je hiervoor gebruikt, maakt niet uit. Het mag bij wijze van spreken op een bierkaartje of op een perkament. Om geldig te zijn, moet een eigenhandig testament dus:

  • volledig eigenhandig geschreven worden (een getypt testament is ongeldig!);

  • de naam en datum vermelden. Zo kan men oordelen of het document werkelijk je laatste wilsbeschikking is. Je moet als testator dus het jaar, de maand en de dag vermelden;

  • gehandtekend zijn. Jouw handtekening is bij uitstek het identificatiemiddel van het document.

Opgelet, een testament is een persoonlijk document. Twee personen kunnen dus niet samen een testament opstellen.

De geldigheidsvoorwaarden van een testament is één zaak, maar het testament zelf moet inhoudelijk ook in orde zijn. Dat kan enkel als je rekening houdt met de regels van het erfrecht. Een ander risico bij eigenhandig testament is immers dat de inhoud van het testament niet strookt met wat volgens de wet kan. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar onbeperkt je hele vermogen legateren aan derde. Je zal altijd moeten rekening houden met het voorbehouden deel van je kinderen en eventueel van je  echtgeno(o)t(e). 

Daarnaast moet je nauwkeurig vermelden wie de begunstigde zal zijn. Is deze een natuurlijke persoon? Dan moet zijn naam, voornaam en zo mogelijk ook zijn adres, geboorteplaats en -datum vermeld te worden. Enkel ‘Jan’ of ‘Karel’ volstaat dus niet. Bij overlijden zouden vele Jantjes of Karels zich kunnen geroepen voelen… Is de begunstigde een instelling (bv. een jeugdwerk of een liefdadige instelling) dan neem je best tevoren contact op met de instelling om haar juiste benaming en rechtsvorm te kennen. Een telefoontje kan hier meestal al volstaan. Hoe goed jouw bedoeling ook mag zijn, mocht later blijken dat de begunstigde foutief is aangeduid, dan kan het testament dode letter blijven. Best voorzie je ook wie in aanmerking zal komen wanneer de begunstigde (hetzij een fysisch persoon of een instelling) zelf niet meer zou leven of niet meer zou bestaan wanneer het testament uitwerking krijgt (dus bij jouw overlijden). Voorziet je dat niet, dan zal het wettelijk erfrecht worden toegepast.

Ook belangrijk is natuurlijk “wat” de begunstigde zal krijgen. Is het de hele nalatenschap, of slechts een gedeelte ervan? Een huis of een bepaald voorwerp? Een som geld? Je mag niet vaag blijven: ieders erfdeel moet duidelijk en concreet omschreven worden. Behalve materiële, kan men ook praktische schikkingen in een testament opnemen. Wens je een begrafenis of wil je gecremeerd worden? Hoe moet één en ander verlopen? Buiten de voormelde vormvoorschriften is de inhoud en de formulering van het testament dus van zeer groot belang. Na jouw overlijden is geen correctie meer mogelijk!

Ben je van plan om zelf je testament eigenhandig op te stellen? Dan raden wij aan om veiligheidshalve contact op te nemen met een notaris, al was het maar om richtlijnen te krijgen over de concrete opstelling van een testament. Zo kan je er op rekenen dat je laatste wil correct kan worden uitgevoerd.

In ons land ben je niet verplicht om een eigenhandig testament bij een notaris in bewaring te geven. De bewaargeving bij de notaris biedt echter belangrijke voordelen waaronder de mogelijkheid je testament te laten inschrijven in het Centraal Register van de uiterste wilsbeschikking (C.R.T.). Burgers kunnen zelf niet rechtstreeks een testament laten registreren in dit register, het moet via de notaris gebeuren. Deze dienst laat toe het testament op te sporen, na jouw overlijden. Bovendien voorkomt de bewaargeving bij de notaris het gevaar dat het testament wordt weggemaakt door degenen die zich benadeeld voelen. Doorheen de jaren zou het testament ook verloren kunnen gaan… een bewaargeving bij de notaris verdient dus de voorkeur. Het volstaat immers niet een geldig testament te maken, men moet het later nog kunnen terugvinden…

Indien je kiest voor een eigenhandig testament moet je uiterst voorzichtig en nauwgezet te werk gaan. Wil je absolute gemoedsrust? Laat je testament dan opstellen door een notaris via een notarieel testament.

Bron: Fednot

23 mei 2018

Vanaf 1 september 2018 gelden nieuwe regels i.v.m. je erfenis.
Wat zijn de nieuwigheden? Ontdek onze vaste rubriek in de nieuwe talkshow van Margriet Hermans.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

22 mei 2018

U heeft nog minder dan 120 dagen om te reageren!

Indien u niet wenst dat bepaalde nieuwe regels van de hervorming van het erfrecht (in werking op 1 september 2018) van toepassing zijn op uw oude schenkingen, zorgt u er best voor dat u vóór eind augustus een zogenaamde ‘verklaring van behoud’ aflegt voor uw notaris !

Vanaf 1 september 2018 zullen nieuwe regels van toepassing zijn voor nalatenschappen. Deze hervorming wijzigt een reeks bepalingen met betrekking tot schenkingen en meer bepaald de manier waarop ze, na het overlijden van de persoon die deze schenkingen heeft gedaan, in rekening worden gebracht en gewaardeerd moeten worden in het kader van diens nalatenschap. In bepaalde gevallen zou het opportuun kunnen zijn om bepaalde oude regels te behouden.

Laten we het volgende voorbeeld nemen : In 1995 heeft Paul 25.000 € aan zijn dochter Pauline gestort om haar toe te laten een woning aan te kopen. Omdat het gaat om een schenking als voorschot op de erfenis, weet Paul dat, bij het openvallen van zijn nalatenschap, deze som in mindering gebracht zal worden op het erfdeel van Pauline (teneinde de gelijkheid met haar broers en zussen te respecteren) en dat er rekening gehouden zal worden met de waarde van het geschonken goed op het ogenblik van de schenking (zijnde 25.000 €). Dat is althans de regel, met name voor schenkingen van geldsommen, tot 31 augustus 2018. Deze waarderingsregel voor schenkingen zal immers wijzigen vanaf 1 september 2018 : de schenking zal, in het kader van de nalatenschap van de schenker, in aanmerking genomen worden voor de waarde van het geschonken goed op de dag van de schenking (in casu 25.000 €), doch met een indexering tot aan het overlijden van de schenker (behoudens uitzonderingen zoals bijvoorbeeld: schenking met voorbehoud van vruchtgebruik). De nieuwe regels zullen vanaf 1 september 2018 zelfs gelden voor « oude » schenkingen. Dit betekent dus dat de som die minder aan Pauline toekomt niet langer 25.000 € maar wel 25.000 € + indexering zal zijn [indexering in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen, vanaf de datum van de schenking dus vanaf 1995 tot op de dag van het overlijden]. Dit komt misschien niet overeen met de wil van Paul die kan wensen dat de waarde van deze schenking niet geïndexeerd wordt maar deze in aanmerking genomen wordt zoals deze bestond op het ogenblik van de schenking … In zo’n geval is een verklaring van behoud noodzakelijk.

Wat is een verklaring van behoud?
Een verklaring van behoud is een akte die door de schenker bij de notaris opgemaakt wordt om de toepassing van bepaalde oude regels met betrekking tot schenkingen die hij vóór 1 september 2018 gedaan heeft, te behouden. Let wel, deze verklaring van behoud geldt voor alle schenkingen die gebeurd zijn vóór 1 september 2018. Personen die schenkingen verricht hebben, hebben tot 31 augustus 2018 de tijd om samen met hun notaris na te gaan of het, in hun specifieke geval, te verkiezen is om de oude schenkingen volgens de « oude » regeling in aanmerking te nemen, door een dergelijke verklaring van behoud op te stellen.

In welke gevallen kan het nodig zijn om een verklaring van behoud af te leggen?
Naast het voorbeeld dat hierboven aangehaald werd, nemen we hier nog twee andere voorbeelden onder de loep, waarbij een verklaring van behoud nodig kan zijn:

  • In 2000 hebben Luc en Marie een bouwgrond van 50.000 € geschonken aan hun kinderen, Matthieu en Jérôme. De akte bepaalde, zoals dat in de praktijk vaak het geval is, dat dit stuk grond niet in natura moest ingebracht worden maar enkel in waarde en dat de waarde dat het kind geacht wordt ontvangen te hebben 50.000 € is (ongeacht hoe de waarde van het stuk grond verder evolueert). Vanaf 1 september 2018 zal het de waarde van het stuk grond op de dag van de schenking, geïndexeerd tot de dag van overlijden zijn die in aanmerking genomen zal worden in de nalatenschap (en dit zelfs indien de schenkingsakte uitdrukkelijk bepaalde welke de waarde was die ingebracht moest worden). Indien Luc en Marie er de voorkeur aan geven om de waarde van 50.000 € te behouden om zo elke discussie te vermijden, dan moeten ze een verklaring van behoud laten opmaken.
  • Alain bezit een familiale onderneming en heeft twee kinderen, Martin en Julie. Martin heeft zich altijd ten volle ingezet in de familiale onderneming en treedt in de voetsporen van zijn vader, terwijl Julie nooit interesse heeft getoond om de fakkel over te nemen. Alain heeft een aantal jaar geleden een schenking van aandelen van zijn onderneming, met voorbehoud van vruchtgebruik aan Martin gedaan. In de loop der jaren is de waarde van deze aandelen gestegen onder andere dankzij de inzet van Martin in de firma. Welnu, volgens de nieuwe regels, zullen deze aandelen in de nalatenschap ingebracht moeten worden (om de gelijkheid tussen Martin en Julie te respecteren) op basis van de waarde ervan op het ogenblik van het overlijden. Het gaat hier om een uitzondering: in principe voorziet de nieuwe regel dat men rekening moet houden met de waarde van het goed op het ogenblik van de schenking, geïndexeerd tot de dag van overlijden, BEHALVE voor schenkingen waaraan bepaalde modaliteiten gekoppeld zijn, bijvoorbeeld schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik : in dat geval zal er, in principe, gekeken worden naar de waarde op het ogenblik van het overlijden. Alain zou het evenwel onbillijk vinden dat Julie kan profiteren van deze meerwaarde terwijl Martin hard in de onderneming gewerkt heeft. Hij zou dan ook kunnen verkiezen dat deze aandelen moeten worden ingebracht  op basis van de niet-geïndexeerde waarde ervan op het ogenblik van de schenking (en niet op het ogenblik van het overlijden), zoals voorzien was op het ogenblik dat hij deze schenking deed. Hiervoor zou hij een verklaring van behoud moeten afleggen.

Merk op dat de hervorming van het erfrecht misschien geen gevolgen zal hebben voor de erfgenamen, indien de schenkingen aan alle erfgenamen samen gedaan werden. Bijvoorbeeld : indien er een schenking gebeurd is door een toekomstige overledene aan zijn/haar drie kinderen die al zijn erfgenamen vormen, dan heeft het weinig belang dat de herwaardering op de ene of op de andere wijze gebeurt, vermits ze op dezelfde manier voor alle erfgenamen zal gelden, behalve eventueel ten aanzien van de overlevende echtgeno(o)te.

Nazicht op het notariskantoor vóór 31 augustus 2018!
Bepaalde personen hebben in het verleden schenkingen gedaan waarbij ze wensten dat deze schenkingen bepaalde effecten zouden teweegbrengen voor de toekomstige erfgenamen, rekening houdend met de regels die van toepassing waren op het ogenblik van hun schenking. Deze personen worden verzocht contact op te nemen met een notaris om te weten te komen of, in hun geval, een verklaring van behoud van de oude regels nodig is.

De verklaring van behoud zou wel eens in meer situaties nodig kunnen zijn dan men denkt: al diegenen die roerende of onroerende schenkingen hebben gedaan, vermoeden misschien niet dat deze nieuwe regels vanaf 1 september 2018 automatisch van toepassing zullen zijn op die schenkingen. Toch nog een kleine waarschuwing: indien u opteert voor een verklaring van behoud, zullen de oude regels voor alle schenkingen gelden die u vóór 1 september 2018 hebt gedaan. U kan niet kiezen om de oude regels te behouden voor de ene oude schenking en de nieuwe regels voor een andere oude schenking. Wat de schenkingen gedaan vanaf 1 september 2018 betreft, deze zullen altijd onder de nieuwe regels vallen. Tot slot is de verklaring van behoud enkel van toepassing op schenkingen en niet op testamenten.

Bron: Fednot

 

Joachim Peyls
Master in het notariaat
Master in de rechten
Erkend bemiddelaar

joachim.peyls(plaats the 'at' sign hier)notarishougaerts.be
Tel. 012/39.81.21
Fax 012/23.35.21

Erkend bemiddelaar in familiezaken

Els SCHABON
Notarieel medewerker

els.schabon(plaats the 'at' sign hier)notarishougaerts.be
Tel. 012 23 10 22
Fax 012 23 35 21

 

Immo

Uit de hand verkoop € 180.000

Huis
Hasseltsesteenweg 76
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 89.000

Huis
rue Halain 53
4681 Oupeye

Uit de hand verkoop € 15.000

Grond
Op den Ouders Weg
3700 Lauw

Uit de hand verkoop € 360.000

Huis
Koninksemstraat 63
3700 Koninksem

Uit de hand verkoop € 145.000

Huis
Hasseltsesteenweg 62
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 249.000

Huis
Koninksemsteenweg 170
3700 Koninksem

Uit de hand verkoop € 115.000

Grond
Droefstraat
3700 Vreren

Uit de hand verkoop € 159.000

Grond
Vechmaallaan langs huisnr. 32/A
3870 Heers

Uit de hand verkoop € 220.000

Huis
Dorpsstraat 26
3450 Geetbets

Uit de hand verkoop € 180.000

Huis
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 220.000

Huis
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 250.000

Huis
Mulkerweg 8
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 210.000

Huis
Groeneschild 33
3870 Klein-Gelmen

 
 

Notaris Georges HOUGAERTS

de Tieckenstraat 7
3700 Tongeren
Tel. (012) 23.10.22
Fax. (012) 23.35.21

BV BVBA
BTW BE 0661872273
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
Verzekeringen van het Notariaat cvba